Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sportimex Benelux B.V.

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De koopovereenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering                                                                     
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen                                                                                                 
Artikel 18 - Wijzigingen en aanvullingen algemene voorwaarden  

Aanvullende bepalingen Sportimex

Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrechten                                                                 
Artikel 20 – Disclaimer voor producten en/of adviezen

Artikel 21 – Disclaimer voor informatie en/of aanbevelingen                                       
Artikel 22 – Disclaimer voor garanties
Artikel 23 - Geen instemming
Artikel 24 – Ongeldig indien verboden                                                                           
Artikel 25 – Gedragscode
Artikel 26 – Vrijwaring

Artikel 27 - Aankopen
Artikel 28 – Brieven, vragen, opmerkingen en beoordelingen                                         
Artikel 29 – Gebruik van wachtwoorden                                                                       
Artikel 30 - Wijzigingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 "Koopovereenkomst": een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en deze zaken door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;                                     
1.2 "Consument”: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
1.3
"Ondernemer”: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten op afstand aan de consument aanbiedt;
1.4
“Duurovereenkomst”: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;                          
1.5
"Duurzame Gegevensdrager": elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;                     
1.6
“Techniek voor communicatie op afstand”: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;                                                             
1.7 "Bedenktijd": de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;                                                                                                      
1.8 "Dag": kalenderdag
1.9 "Herroepingsrecht": de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst;
1.10 "Modelformulier voor herroeping": het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese Modelformulier voor herroeping;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Sportimex Benelux B.V.

handelend onder de naam: Sportimex.

Vestigings- en bezoekadres:                                                                                       
Hoge Bergen 9                                                                                                     
4704 RH Roosendaal

Bereikbaarheid:

Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur.
Telefoonnummer: +31 85 330 1040
E-mailadres: shop@sportimex.com
KvK-nummer: 20082598
BTW-identificatienummer: NL805139412B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke met de consument gesloten koopovereenkomst.
3.2 Voordat de koopovereenkomst met de consument wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke productvoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de koopovereenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.                                 
3.3 Indien de koopovereenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de koopovereenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de koopovereenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4 In het geval dat naast de algemene voorwaarden tevens de specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid overeenkomstig van toepassing en kan de consument indien de voorwaarden strijdig zijn met elkaar zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1 Indien een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden beschikbaar is, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

Artikel 5 - De koopovereenkomst

5.1 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de bijbehorende voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, stuurt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de koopovereenkomst ontbinden.
5.3 Indien de koopovereenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.     
5.4 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 De ondernemer zal, los van zijn overige wettelijke informatieverplichtingen, uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding indien de consument is uitgesloten van het herroepingsrecht;
c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d) de prijs inclusief alle belastingen van het product; de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koopovereenkomst;
e) indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1 De consument kan een koopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijk wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
7.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de koopovereenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.                                                      

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.                             
8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
8.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

9.1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
9.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9.3 De ondernemer maakt voor terugbetaling gebruik van hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
9.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, echter alleen indien de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de koopovereenkomst, heeft vermeld:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

11.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.                                                                                    
11.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.                                            
11.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de koopovereenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.                                                                                      
11.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de koopovereenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
 • of de consument de bevoegdheid heeft de koopovereenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.                

11.5 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

12.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
12.2 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de koopovereenkomst. 
12.3 De ondernemer verstrekt voor alle aangeboden producten, met uitzondering van ijshockeysticks, een garantieperiode van 1 jaar om de consument te beschermen tegen fabricagefouten. Daarentegen hebben ijshockeysticks een kortere garantieperiode van 30 dagen om de consument te beschermen tegen fabricagefouten. De extra garantie op de producten ziet alleen op fabricagefouten en de ondernemer verleent géén garantie op breukschade. Tevens dekt de extra garantie geen schade en/of defecten door manipulatie, externe schade of onjuist gebruik. De extra garantie verstrekt door de ondernemer aan de consument vervalt op het moment dat de producten zijn beschadigd door sabotage, externe schade, onjuist gebruik of andere niet redelijkerwijs voor de garantie te rechtvaardigen gedragingen.
12.4 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

13.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten
13.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.                      
13.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
13.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
13.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:                                                                                                                 
14.1
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.                         
14.2
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.                                 
14.3
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:                                                                                                                 
14.4
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.                                                                          
14.5 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.                                                                                                                          

Duur:                                                                                                                           
14.6
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

15.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.                                             
15.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
15.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
15.4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

16.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer door te mailen naar shop@sportimex.com.
16.2 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.                 
16.3 Een klacht over een product of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op het ODR-platform van de website van de Europese Commissie https://ec.europa.eu/consumers/odr. De klacht wordt dan tevens naar de ondernemer gestuurd.                                                                                           
16.4 De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

17.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.                                                                                                           
17.2 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost dan is de Nederlands rechter te Zeeland-West-Brabant, dan wel de bevoegde rechter van het arrondissement waar de consument woont, bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 18 - Wijzigingen en aanvullingen algemene voorwaarden

18.1 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
18.2 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrechten                         

De website en alles op de website, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, teksten, foto’s, ontwerpen, iconen en illustraties, met uitzondering van al datgene dat al wordt beschermd onder een reeds bestaand auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, is eigendom van de ondernemer en/of haar eigenaren of (zaken)partners. Voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer is vereist voor de reproductie, publicatie, veranderingen aan, het uploaden van, (per post) versturen van, distributie of iedere andere vorm die het openbaar maken van het bovengenoemde bewerkstelligd. De handelsmerken en logo’s die op de website worden gebruikt en afgebeeld, zijn handelsmerken van de ondernemer en anderen. Niets op deze site kan worden gezien of geïnterpreteerd als toestemming, impliciet of anderszins, als vergunning of recht om een handelsmerk van of weergegeven op deze site te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dat handelsmerk. Consumenten mogen het materiaal van deze site alleen bekijken en/of downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel privégebruik. De ondernemer zal alle wettelijke mogelijkheden aanwenden om haar intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Alle rechten die niet expliciet aan derden worden toegekend in deze voorwaarden, zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan de ondernemer.

Artikel 20 – Disclaimer voor producten en/of adviezen

De website geeft geen medisch advies en probeert of beoogt niet om medische problemen of medische ziekten te diagnosticeren of behandelen. Indien de consument een medisch probleem heeft, maak dan een afspraak met een arts of een medisch deskundige. Alle producten dienen gebruikt te worden zoals wordt aangegeven in de productbeschrijvingen op deze website. De consument dient te stoppen met het gebruik van een product als dat irritatie veroorzaakt (roodheid, jeuk, een branderig gevoel, schilfers, pijn, of andere symptomen). Als de consument ontevreden bent over een product, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. De door deze website of deze ondernemer verstrekte informatie vervangt niet een persoonlijk consult van een medisch deskundige of arts en moet niet worden geïnterpreteerd als individueel medisch advies.

Artikel 21 – Disclaimer voor informatie en/of aanbevelingen

De informatie en aanbevelingen die op de website worden gepresenteerd, zijn uitsluitend een weergave van de mening, ideeën en kennis van de auteur over het onderwerp en de producten die worden genoemd. Sommige consumenten gebruiken misschien met veel succes een product dat niet op deze site wordt aangeraden of zelfs niet wordt vermeld, of zijn zeer tevreden over een product die de ondernemer heeft afgeraden. Een ieder heeft het onvervreemdbare recht om producten volgens haar of zijn persoonlijke criteria te beoordelen en het oneens te zijn met de auteur.

Artikel 22 – Disclaimer voor garanties

In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 geldt dat de inhoud van de website wordt gegeven ‘zoals deze is’ en geen enkele garantie, niet expliciet en niet impliciet geeft. De producten die via deze website worden verkocht, worden verkocht ‘zoals ze zijn’ en zonder wat voor garantie dan ook, expliciet of impliciet, anders dan bepaald in artikel 10, lid 1. Garanties zijn uitgesloten in de breedste zin die onder de wetgeving is toegestaan. De ondernemer garandeert en verklaart niet dat de inhoud van de site, of die nu is geschreven door de ondernemer of derden, accuraat of betrouwbaar is, of dat de site vrij is van fouten of virussen, of dat de toegang tot en het gebruik van de site niet zal worden onderbroken en te allen tijde veilig is. De consument is ervan op de hoogte dat garanties die worden gegeven op producten van een derde partij die eventueel op de site worden beschreven (bijvoorbeeld in het kader van beoordelingen van producten van derden), enkel en alleen door die partij en niet door de ondernemer worden gedaan. Door het gebruik van de site erkent de consument dat de consument dit op eigen risico doet. De ondernemer is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of enige andere vorm of soort schade, daaronder begrepen alle vormen van gevolgschade, ongeacht of een vordering tot schadevergoeding is gebaseerd op overeenkomst, onrechtmatige daad of enige andere grondslag voor aansprakelijkheid dan ook, met betrekking tot de website, de inhoud daarvan of de producten die erop worden beschreven of verkocht, zelfs indien de ondernemer van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gebracht. Een uitzondering op het voorgaande wordt gevormd door schade die het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de ondernemer. De aansprakelijkheid van de ondernemer is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor de desbetreffende aankoop van producten die op de website worden verkocht.

Artikel 23 – Geen instemming

In bepaalde gevallen worden op de site de meningen van consumenten van de website weergegeven. Uit het enkele feit dat deze meningen op de site worden weergegeven mag niet worden afgeleid dat de ondernemer met dergelijke meningen instemt of deze onderschrijft.

Artikel 24 – Ongeldig indien verboden

Hoewel de website wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle producten die erop worden beschreven of verkocht verkrijgbaar voor iedereen of in alle geografische gebieden of rechtsgebieden. De ondernemer biedt alleen producten aan en verkoopt deze alleen aan inwoners van de Europese Unie en verstuurt alleen pakketjes naar adressen binnen de Europese Unie. De ondernemer behoudt zich het recht voor om, om wat voor reden dan ook, de beschikbaarheid van de site en/of het leveren van een product en/of de hoeveelheid daarvan, aan enig persoon, geografisch gebied of rechtsgebied, te beperken. Elk aanbod voor welk product dan ook dat wordt gedaan op deze site, geldt niet indien dit wettelijk verboden is. Het gebruik van deze site is niet toegestaan in enig rechtsgebied waar (1) de gehele strekking van deze algemene voorwaarden niet geldig is of (2) de site of een gedeelte daarvan in strijd is met enige daar geldende wettelijke bepaling.

Artikel 25 – Gedragscode

De consument stemt ermee in:

 • andere consumenten niet te beperken of te verbieden deze website en haar diensten te gebruiken;
 • geen onwettige, frauduleuze, bedreigende, kwetsende, lasterlijke, obscene of anderszins aanstootgevende of schadelijke informatie of materiaal over te dragen of informatie of materiaal dat aanzet of aanmoedigt tot strafbaar gedrag of aanleiding zou kunnen vormen tot aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met een wettelijke bepaling;
 • geen informatie of software over te dragen die een virus, worm, Trojan horse of een andere schadelijke of verstorende component bevat;
 • geen materiaal over te dragen dat de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij schendt;
 • deze site niet te gebruiken voor commerciële of onwettige doeleinden;
 • niets op deze site te veranderen, aanpassen, doorverkopen, vertalen, verkopen, reverse engineren, uit elkaar te halen of opnieuw samen te stellen.

Artikel 26 – Vrijwaring

De consument stemt ermee in om de ondernemer te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en tegen vorderingen, schade en kosten (waaronder alle redelijke kosten van juridische bijstand die zijn gemaakt in een arbitrage procedure, rechtszaak of hoger beroep) die, direct of indirect, het gevolg zijn van de schending van enige bepaling van deze algemene voorwaarden door de consument (waaronder schending van de Gedragscode) en/of het gevolg zijn van andere activiteiten die de consument onderneemt of heeft ondernomen, die verband houden met de website of de producten die erop worden besproken, aangeboden of verkocht. Dit onderdeel blijft van kracht na beëindiging, om welke reden dan ook, van enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en ook na beëindiging van het gebruik van deze site.

Artikel 27 – Aankopen

Indien de consument producten, die op de website worden aangeboden, wilt kopen, kan de consument verzocht worden om bepaalde informatie te verstrekken, waaronder, maar niet beperkt tot gegevens van uw creditcard of andere betaalinformatie. Dergelijke informatie zal vertrouwelijk worden behandeld door de ondernemer. De consument staat ervoor in dat alle informatie die hij geeft accuraat, volledig en actueel is. De consument stemt ermee in om alle kosten te betalen die worden aangegaan door gebruikers van uw rekening, creditcard of andere betaalwijzen, en dat de consument de prijzen betaalt die gelden op het moment van aanvaarding van het aanbod. Tevens is de consument verantwoordelijk voor het betalen van eventuele belastingen en heffingen (anders dan BTW) die op zijn aankoop van toepassing zijn. De prijzen op de website zijn in Euro’s en zijn inclusief BTW.

Artikel 28 – Brieven, vragen, opmerkingen en beoordelingen

De consument erkent en stemt ermee in dat hij door de ondernemer te vragen, opmerkingen en/of productbeoordelingen (van de ondernemer zijn producten of producten van andere merken) te sturen, op schrift of per e-mail, onherroepelijke toestemming geeft om deze kosteloos, wanneer dan ook, zonder uitzondering, wereldwijd te gebruiken, tonen, reproduceren, publiceren, uit te zenden, te wijzigen, aan te passen, te distribueren, vertalen en door te geven (als geheel of een deel ervan) en/of die op te nemen als onderdeel van ander werk, in elke vorm, via elk medium of elke technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en dat voor de gehele termijn van eventueel bestaand auteursrecht op het materiaal. De consument staat er bovendien voor in en garandeert dat hij, door materiaal naar de ondernemer te sturen, bevoegd en gerechtigd bent om dergelijke rechten te verlenen en over te dragen en dat het materiaal dat de consument verstuurt geen rechten van enige derde partij schendt inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrecht, handelsmerk of enig ander intellectueel eigendomsrecht of enig recht op bescherming van persoonlijke levenssfeer en privacy.

Artikel 29 – Gebruik van wachtwoorden

Gebruik van elk, door een wachtwoord beschermd deel van de site, is uitsluitend voorbehouden aan de persoon die toestemming heeft en een wachtwoord heeft om op een dergelijk deel van de site in te loggen (de ‘Geautoriseerde Partij’). Het wachtwoord is niet overdraagbaar en de Geautoriseerde Partij is verantwoordelijk voor alle eventuele schade, van welke aard dan ook, die de ondernemer zou kunnen leiden als gevolg van het (al dan niet opzettelijk) distribueren of ter beschikking stellen van zijn of haar wachtwoord.

Artikel 30 – Wijzigingen

De ondernemer heeft het recht om te allen tijde (1) deze algemene voorwaarden te wijzigen en (2) de website te veranderen, inclusief het verwijderen of beëindigen van welke inhoud of welk aspect van de site dan ook, het aanpassen van de uren dat de website beschikbaar is, het beperken van hoe vaak deze mag worden gebruikt. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast door de ondernemer door de gewijzigde voorwaarden op de site kenbaar te maken. Voortgezet gebruik van de site, nadat we deze wijzigingen openbaar hebben gemaakt, betekent dat u met deze wijzigingen instemt.

Download hier het Modelformulier voor herroeping.